انتظارزیبا


انتظارزیبا

دلنوشنه های زیبا

امشب دلتنگ و......
بازامشب دلتنگ وبی قراره,بازدوباره بدون اجازه من درحوالی خاطرات تو

به پروازدرامدبه یادنگاهت,به یادحرفهایت,به یادشوقیکه درانتهای چشمایت

هست ولی بیان نمیکنن,به یادبهونه های گاه بیگاه که دلم برایت میگرفت

میترسم که دوباره دلم درهوای توبه پروازدربیادمرابه بغضهایی میرساندکه 

صدانداردچیزی جزسکوت همراهش نمیشود,آره امشب دلم,فکرم,نگاهم


بی قرارشد.ازکدام ناله هایم برایت بگم؟ازبیداریهای شبانه؟یاازمحوبودن در

افق نگاهت؟حرفهای زیادی واسه گفتن دارم وگوش شنوانداری!نمیدونم

گوشهای توسنگ صبور دلم نمیشه یاحرفهایم ازنگاهم به نگاهت نمیرسه!

خبرندارم ازفکرت که یادی ازمن درحوالی ذهنت دورمیکندیانه!فکرت یادت

اتیشی به وجودم میزندکه تمادنیایم راخاکسترمیکند,خدایامگه نگفتی که 


باصابرین هستی؟مگه نگفتی هروقت سنگ صبورخواستی من هستم؟

مگه نگفتی هروقت بی قرارودلتنگ شدی بدون تماس بیاپیشم بامن حرف

بزن؟مگه نگفتی سختی دنیاراحتی اخرت رابه همراه داره؟من ایمان دارم

باوردارم که هستی که گفته هایت راست است وصادق!اماخدایامنم بنده

انگاه که به سوی کوههابه حرکت درمیایندپاهای بی رمقم تاثابت کنم به 


دلم,به خودم,به تو,به همه که منم میتونم فرهادکوهکن بشم.میتونم منم

بشم مجنون وبه دنبال لیلی بگردم که مرابه توبرساند.عشقت,یادت زیباس

من دلبری جزتونخواستم گویاچشمهایت,توان گفتن دوستتدارم روندارن!

نمیتونن بگن یانه درحوالی دیگری به پروازدرمیای؟برای لحظه لحظه های

روز,نوشتهایم,خاطرات میتونم اندازه دنیابنویسم امابازم صبوری میکنم,


اه که صبریعقوب به زبان بازکردازصبوری من!امشب بوی محبوبه ی شب

روبه یادت بوکردم,بوی زیبایی میداد,بوی مهربونی,بوی عشق ودلتنگی 

بوکردم باتمام وجود.نمیدونم میشه قیدچشاتوزدیانه؟احساس دوگانگی

دارم برایت,آشوبی دردنیای دلم به پاکردی نمیدونم اشوبت راباچه چیزی

سرکوب کنم,تنهانیستم خدابامن هست,روزهای زندگی ام رادرهیاهوی


نگاهت پرکردی.امابازهم دلتنگت هستم ودلتنگت میمانم.

زیبا

                  ......................................................................

معبودا.کریما.هرکی هرنوع دلتنگی داره ازدلتنگی درش بیار امین.

................................................................................................................

دلتنگ نوشت: خدایادلتنگی خیلی سخته دلتنگ باشی وندونی

چکارکنی,خدایادلتنگی بغض میاره,بغض اشک میاره,اشک استرس

استرس نگرانی,نگرانی دلهره برای دوری ازتومیاره,اماهمه چیزبرای

توزیباس وقتی باشی.

تاريخ پنجشنبه هفتم شهریور ۱۳۹۲سـاعت 0:42 نويسنده زیبا| |
Design: Al!r3za

Menu